ലേലപരസ്യം - സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കണ്‍ട്രോളര്‍

സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കണ്‍ട്രോളറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം കഴിഞ്ഞ ഉത്തരകടലാസുകളുടെ വില്‍പന(2018-19). ക്വട്ടേഷന്‍/ലേലപരസ്യം